Ti konsèy pou entèvyou travay. 

Vakans la rive! Pou anpil moun se moman pou yo pran on souf ak koze lekòl, amize yo, sòti ak ale nan tout pwogram. Pou lòt, se moman pou yo kòmanse fè konesans ak mache travay la nan fè staj oswa nan chache premye ti job yo.
Pou moun nan dènye kategori sila a, li enpòtan pou nan demach nou pral fè yo nou prepare n epi mete tout chans yo bò kote nou pou n kapab jwenn rezilta. Sa ki nan CV oswa aplikasyon nou soumèt pou on travay enpòtan, men se jan nou pral vann tèt nou ki ap detèmine si n ap jwenn travay la ou non.
Nan sousi pou ede plis jèn prepare entèvyou yo epi reyisi, men kèk ti konsèy nou pote pou nou: 
1) bay tèt nou tan ki nesesè pou prepare rankont la

2) Fè rechèch tankou chache konnen tout enfòmasyon sou konpayi a k ap ofri travay la

3) Panse ak kisa nou genyen pou ofri travay la, epi kisa nou menm nou pral chache: objektif nou.

4) Konnen byen kisa patwon an ap chache epi nou menm kisa nou kapab pote kòm diplis

5) Chache konnen fòm antrevi a epi eseye devine tout ti kesyon yo kapab poze nou pou k prepare repons yo

6) Pa bliye chaje lòt moun ki kalifye tankou nou, men se sa ki te pi konvenkan an ki ap pase, alòs sonje toujou ensiste sou pwen fò nou ak sa ki fè nou se pi bon grenn nan

7) Fè devwa n: asire n nou gen tout enfòmasyon nou dwe konnen, konn kijan nou pral jere estrès nou, epi pare rad nou depi davans. Dòmi tèt poze, byen manje, epi pote on kopi CV nou nan entèvyou a.
Plis nou prepare se plis nou gen chans fè yon gwo enpak epi enpresyone moun k ap fè entèvyou a. Suiv konsèy sa yo, epi deja Chokarella di nou Bòn Chans!
Stéphanie D. Lamarre

Advertisements

Yon mwa deja! 

Anpil zanmi ak konesans toujou ap mande m kisa m ap fè nan Chokarella? Kisa w aprann ou pat deja konnen? Kisa travay ak Carel rapòte w? 
21 Jiyè ki sot pase la a fè yon mwa depi mwen ak yon pakèt lòt jèn kòmanse estaj nou nan Chokarella. Eksperyans lan pou nou chak grenn diferan men sa ki rete sèten, li ekstraòdinè pou nou chak.

A kote aprann fè montaj odyo ak videyo, fè foto, entèvyou, repòtaj, jere medya sosyal yo ak amelyore kapasite redaksyon nou, mwen aprann anpil valè ki nesesè pou w fè siksè.

Mwen dakò ak sila a ki te di lè w vle fè siksè fòk ou antoure w ak evolye bò kote moun ki deja ap fè siksè. De Carel, mwen ap di w mwen aprann de pasyon li genyen pou sa l ap fè a.

Mwen aprann pou pa pè pran risk kelkeswa gwosè li ye epi pa janm kite obstak fè w kanpe; W ap gen plis fyète lè w rive reyalize sa ou te vle a. Mwen aprann tou siksè pa lè ou fè yon bagay yon fwa pafwa, men pito lè ou kenbe menm estanda a epi inove apre. 

Plis toujou mwen aprann amize m pandan menm m ap travay. Kòman? Nan pran plezi nan sa m ap fè a san m pa pèdi fokis sou objektif mwen.

Chokarella se on ekip, on fanmi e li konsa paske nou priyorize relasyon moun ak moun. Nou pataje sa nou konnen e nou aprann plis nan konsa.

Rete anpil pou mwen ak lòt “intern” yo aprann sitou kote pwofesyonèl. Nou chaje potansyèl e n ap pote plis pou satisfè ou.

​Rete branche, Chokarella a ba w nouvèl! 
​Stéphanie D. Lamarre